Ấn phẩm phục vụ đào tạo và nghiên cứu

STT

THÔNG TIN ẤN PHẨM

1

     - Tên ấn phẩm: Tính toán thiết kế công trình biển cố định bằng thép trong điều kiện nước sâu

     - Loại ấn phẩm: Tài liệu tham khảo

     - Tác giả: GS. TS Phạm Khắc Hùng

     - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng

     - Năm xuất bản: 2016

     - Chỉ số xuất bản: ISBN: 978-604-82-1979-6

2

     - Tên ấn phẩm: Động lực học ngẫu nhiên của kết cấu công trình

     - Loại ấn phẩm: Tài liệu tham khảo

     - Tác giả: GS. TS Phạm Khắc Hùng

     - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng

     - Năm xuất bản: 2018

     - Chỉ số xuất bản: ISBN: 978-604-82-2366-3

3

     - Tên ấn phẩm: Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển

     - Loại ấn phẩm: Giáo trình

     - Tác giả: PGS. TS Đinh Quang Cường

     - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng

     - Năm xuất bản: 2016

     - Chỉ số xuất bản: ISBN: 978-604-82-1991-8

4

     - Tên ấn phẩm: Thiết kế công trình biển trọng lực bê tông

     - Loại ấn phẩm: Giáo trình

     - Tác giả: PGS. TS Đinh Quang Cường

     - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng

     - Năm xuất bản: 2016

     - Chỉ số xuất bản: ISBN: 978-604-82-1990-1

5

     - Tên ấn phẩm: Thi công công trình biển trọng lực bê tông

     - Loại ấn phẩm: Tài liệu tham khảo

     - Tác giả: PGS. TS Đinh Quang Cường

     - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng

     - Năm xuất bản: 2018

     - Chỉ số xuất bản: ISBN: 978-604-82-2554-4

6

     - Tên ấn phẩm: Tính toán tổng thể hệ thống kết cấu công trình giàn khoan tự nâng

     - Loại ấn phẩm: Sách chuyên khảo

     - Tác giả: PGS. TS Đinh Quang Cường & Ths. Vũ Đan Chỉnh

     - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng

     - Năm xuất bản: 2019

     - Chỉ số xuất bản: ISBN: 978-604-82-3003-6

7

     - Tên ấn phẩm: Tính toán kết cấu công trình biển kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền

     - Loại ấn phẩm: Sách chuyên khảo

     - Tác giả: PGS. TS Đinh Quang Cường

     - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng

     - Năm xuất bản: 2020

     - Chỉ số xuất bản: ISBN: 978-604-82-3105-7

 

Ngoài ra, các ấn phẩm sắp xuất bản:

  1. Thi công công trình biển thép