Đại học

Lĩnh vực đào tạo của Viện Xây dựng Công trình biển:

a) Tham gia đào tạo đại học, đào tạo ngắn hạn theo các chuyên đề, đào tạo nâng cao trình độ và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn Xây dựng Công trình biển và dầu khí; Xây dựng Công trình ven biển và trên hải đảo;

b) Đào tạo nâng cao trình độ Xây dựng Công trình biển và dầu khí; Xây dựng Công trình ven biển và trên hải đảo;

c) Tổ chức các khóa đào tọa ngắn hạn, các hội thảo, đào tạo chuyên đề nâng cao trong lĩnh vực Xây dựng Công trình biển và dầu khí; Xây dựng Công trình ven biển và trên hải đảo.