Lịch sử phát triển

Ngày 10/3/1988 thành lập ngành “Xây dựng Công trình Biển” tại trường Đại học Xây dựng.

Quyết định số 1570/GD&ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 11/06/1994 về việc thành lập "Viện Đào tạo, Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển" trực thuộc trường Đại học Xây dựng.

Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2014 phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của "Viện Đào tạo, Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển (gọi tắt là Viện Xây dựng Công trình biển) thành tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP. Tên tổ chức khoa học và công nghệ: Viện Xây dựng Công trình biển, Trường Đại học Xây dựng. Tên giao dịch quốc tế: Instutite of Construction for Offshore Engineering, National University of Civil Engineering. Tên viết tắt: ICOFFSHORE.

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

  • Viện trưởng đầu tiên (1994 - 1999) :  GS.TS Phạm Khắc Hùng
  • Viện trưởng                 (2000 - 2004) : PGS.TS Phan Ý Thuận
  • Viện trưởng                 (2005 - 2014) : PGS.TS Đinh Quang Cường
  • Viện trưởng                 (2014 - nay)   :  PGS.TS Đinh Quang Cường