Bài báo khoa học

STT
Tên bài báo
Tác giả
Nơi công bố
Năm
Tải xuống
Một số công bố trong nước
1
Đề xuất một giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục tổn thất do ăn mòn bê tông của kết cấu bê tông cốt thép ở vùng quần đảo Trường Sa
Đinh Quang Cường
Tạp chí KHCN Xây dựng - ĐHXD
2012
2
Nghiên cứu xác định chiều cao sóng lan truyền lên đảo Trường Sa Lớn trên mô hình vật lý
Đinh Quang Cường, Trịnh Việt An
Tạp chí KHCN Xây dựng - ĐHXD
2013
3
Nghiên cứu hiệu ứng động của tải trọng sóng thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành đối với kết cấu công trình biển bằng thép xây dựng trong điều kiện thềm lục địa Việt Nam
Bùi Thế Anh, Đinh Quang Cường
Tạp chí KHCN Xây dựng - ĐHXD
2013
4
Chiều cao sóng thiết kế và ảnh hưởng của nó tới phương án kết cấu công trình DKI vùng nước nông
Đinh Quang Cường
Tạp chí KHCN Xây dựng - ĐHXD
2013
5
Bàn luận về cách tính chiều cao công trình biển cố định xây dựng tại vùng sóng vỡ và vùng sóng hàm dòng bậc cao
Đinh Quang Cường
Tạp chí KHCN Xây dựng - ĐHXD
2013
6
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ sâu nước đến mô men uốn dọc và lực cắt do sóng của kho chứa nổi
Nguyễn Quốc Hòa
Tạp chí KHCN Xây dựng - ĐHXD
2013
7
Đánh giá sự ảnh hưởng của ứng suất tĩnh đến tuổi thọ mỏi của kết cấu công trình biển cố định bằng thép trong điều kiện biển Việt Nam
Vũ Đan Chỉnh, Đinh Quang Cường
Tạp chí KHCN Xây dựng - ĐHXD
2014
8
Nghiên cứu sử dụng hợp lý mô hình tựa tĩnh hoặc động để kiểm tra bền và mỏi kết cấu khối chân đế công trình biển cố định bằng thép kiểu jacket
Bùi Thế Anh, Đinh Quang Cường
Tạp chí KHCN Xây dựng - ĐHXD
2015
9
Nghiên cứu đánh giá lại sự rung lắc các kết cấu công trình DKI bằng thép móng cọc trên nền san hô dựa trên trạng thái giới hạn phá hủy lũy tiến
Đinh Quang Cường, Vũ Đan Chỉnh, Bùi Thế Anh, Đặng Đình Tuấn
Tạp chí KHCN Xây dựng - ĐHXD
2015
10
Tính toán kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft chịu tải trọng động đất, điều kiện động đất tại biển nam Việt Nam
Đinh Quang Cường, Trần Thành Long, Hoàng Tiến Dũng, Mai Văn Mạnh
Tạp chí KHCN Xây dựng - ĐHXD
2017
11 Một số sự cố công trình ven đảo san hô, nguyên nhân và giải pháp phòng tránh, khắc phục Đinh Quang Cường, Nguyễn Quang Tạo, Hồ Đức Đạt Tạp chí xây dựng - Bộ Xây dựng 2019

12 Tính áp lực dưới đế móng công trình biển trọng lực Đinh Quang Cường Tạp chí xây dựng - Bộ Xây dựng 2019

13 Một số bài toán cần giải quyết trong quá trình nghiên cứu xây dựng các làng nổi phục vụ du lịch và dân sinh tại các vũng, vịnh ven biển Đinh Quang Cường Tạp chí xây dựng - Bộ Xây dựng 2020

14 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải bài toán động lực học tương tác giữa sóng biển và công trình trọng lực bê tông Đinh Quang Cường Tạp chí xây dựng - Bộ Xây dựng 2020

15 Sử dụng biên bán vô hạn trong  phương pháp phần tử hữu hạn để giải bài toán động lực học tương tác giữa sóng biển và công trình trọng lực có kể đến biến dạng của kết cấu Đinh Quang Cường Tạp chí xây dựng - Bộ Xây dựng 2020

16 Mô hình hoá kết cấu, sóng biển theo phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích trạng thái  ứng suất - biến dạng  động của hệ thống  công  trình biển trọng lực  bê tông và sóng biển Đinh Quang Cường Tạp chí xây dựng - Bộ Xây dựng 2020

Một số công bố quốc tế
1
Dynamic Effects of Wave Loads in Analysis to Check Strength and Fatigue for Fixed Steel Jacket Structure

Link: http://doi.org/10.1007/978-981-13-2306-5_66

Quang Cuong Dinh,
The Anh Bui,
Duc Nien Hoang
Proceedings of the 1st Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
2017
2
Strength Check for Legs Structure of Jack-up Platforms in Transit Condition
Quang Cuong Dinh, Thi Hang Pham
Proceedings of the 1st Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
2017
3
Glocal Analysis for Jack-up Rig 400ft in Transit Condition
Quang Cuong Dinh, Dan Chinh Vu,
Tien Dung Hoang
Proceedings of the 1st Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
2017
4
Safety Assessment of Fixed Steel Offshore Structures When Suffering Over-Design Environment Loading in VietNamese Sea Condition
Dan Chinh Vu
Proceedings of the 1st Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
2017
5
Wave transmission across steep submerged reefs
Thieu Quang Tuan,
Dinh Quang Cuong
Proceedings of theo 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts, 2019, Ha Noi, Viet Nam
2019
6
Re-evaluation of mooring system durability for renewal and reuse of floating offshore structures
H.H. Pham,
D.C. Vu
Proceedings of theo 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts, 2019, Ha Noi, Viet Nam
2019
7
Distribution of wave heights on steep submerged reefs
Thieu Quang Tuan,
Dinh Quang Cuong
Ocean Engineering
2019
8

Fatigue Analysis of Jack-up Leg Structures in Transit condition

Link: http://doi.org/10.1007/978-981-15-0802-8_16

Dinh Quang Cuong, Vu Dan Chinh

Processdings of the 5th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering Works and Structures

(CIGOS 2019)
2019

9

Surface Ground Movement Around a Steel Pipe Pile Foundation During Liquefaction Measured by Effective Stress Analysis

Link: https://doi.org/10.1142/S179343112150010X

Nguyen Thanh Trung, Dinh Quang Cuong, Osamu Kiyomiya

Journal of Earthquake and Tsunami

2020

10

Effects of marine growth on jacket structures for the Vietnamese continental shelf condition

Link: https://doi.org/10.1201/9780429279119-275

C.Q. Dinh, A. T. Bui

Bridge Maintenance, Safety, Management, life-Cycle Sustainability and Innovations

(IABMAS)
2021

11

An estimation of total fatigue life of jack-up leg structures induced by wave loading

Link: https://doi.org/10.1201/9780429279119-276

C.Q. Dinh, C.D. Vu

Bridge Maintenance, Safety, Management, life-Cycle Sustainability and Innovations

(IABMAS)
2021

12

Estimation of Overall Fatigue Life of Jack-up Leg Structure

Link: http://dx.doi.org/10.28991/CEJ-2022-08-03-06

Dinh Quang Cuong, Vu Dan Chinh Civil Engineering Journal 2022

13

Wave Hydrodynamics across Steep Platform Reefs: A Laboratory Study

Link: http://dx.doi.org/10.28991/CEJ-2022-08-08-015

Dinh Quang Cuong, Thieu Quang Tuan Civil Engineering Journal 2022