Một số Tiêu chuẩn, quy phạm, hướng dẫn thực hành

 

 Trong nước Quốc tế
STT Tên Tải xuống STT Tên Tải xuống
1

TCVN 4447:2012: Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

  1 BS EN 1997-1 : 2004, Eurocode 7 - Geotechnical design – General rules  
2 TCVN 11419-2016: Luồng tàu biển - Yêu cầu thiết kế   2 PIANC Report No.121-2014 Habour Approach Channels Design Guidelines

3 TCCS 04:2010/CHHVN Tiêu chuẩn cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển   3 BS 6349-4:2014 Code of practice for design of fendering and mooring systems

4 TCCS 02-2015: Tiêu chuẩn cơ sở - Công tác nạo vét – Thí công và nghiệm thu   4 BS EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

5 22 TCN 207 - 92 Công trình bến cảng biển – tiêu chuẩn thiết kế   5 API RP 2A-WSD (2007) Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms - Working Stress Design

6 TCVN 11820-1:2017: Công trình cảng Biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 1: Nguyên tắc chung   6 DNV - OS - C104 (2008) Structural Design of Self - Elevating Units (LRFD Method)

7 TCVN 11820-1:2017: Công trình cảng Biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 2: Tải trọng và tác động   7 DNV - RP - C205 (2010) Environmental Conditions and Environmental Loads

8 TCCS 02:2017/CHHVN: Đê chắn sóng – Yêu cầu thiết kế   8 DNV - OS - C101 (2011) Design of offshore steel structures, general (LRFD Method)

9 TCVN 9901:2014: Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển   9 DNV - OS - C201 (2011) Structural Design of Offshore Ships (WSD Method)

10 TCVN 9403:2012: Gia cố đất nền yếu - Phương pháp trụ đất xi măng   10 DNV - OS - C102 (2012) Structural Design of Offshore Ships

11 22TCN 222-95: Tải trọng & Tác động do sóng & do tàu tác động lên công trình thủy   11 DNV - RP - C104 (2012) Self - Elevating Units  
12 TCVN 4253: 2012: Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế   12 BS EN ISO 19905-2:2013 Petroleum and natural gas industries - Site-Specific assessment of mobile offshore units. Part 2: Jack-ups commentary and detailed sample calculation

13 22 TCN 211-06 Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế   13 BS EN ISO 19905-1:2016 Petroleum and natural gas industries - Site-Specific assessment of mobile offshore units. Part 1: Jack-ups

14 TCVN 4054-2005 Đường ôtô – Yêu cầu thiết kế   14 ABS Rules for building and classing Mobile Offshore Drilling Units - 2019

15 TCXDVN 104:2007 Đường đô thị – yêu cầu thiết kế   15 ABS Rules for building and classing Mobile Offshore Units - 2019

16 TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế   16 ANSI/AISC 360-10 (2010) Specification for Structural Steel Buildings

17 TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

17 AISC Steel Construction Manual 9th (1991)

18 TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế 18 AISC Steel Construction Manual 13rd (2005)

19 TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất 19    
20 TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình 20    
21 TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế 21    
22 TCVN 4601:2012 Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế 22    
23 TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế 23