Đề tài nghiên cứu Cấp cơ sở

STT

TÊN ĐỀ TÀI

MÁ SỐ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

NĂM

1

Nghiên cứu tính toán sức cản của công trình nổi

72-99/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

1999

2

Xây dựng chương trình tính toán lực cản của công trình nổi bằng ngôn ngữ FORTRAN

120-2000/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

2000

3

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp số tính toán sóng trong cảng biển

44-2001/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

2001

4

Nghiên cứu ảnh hưởng chiều chìm của vật thể cản sóng nằm trên mặt nước đối với các thông số sóng

65-2006/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

2006

3

Nghiên cứu tính toán đường dây neo có kể đến tác dụng của tải trọng tập trung

63-2007/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

2007

4

Nghiên cứu một số trường hợp ổn định sự cố của công trình biển ở trạng thái nổi

58-2008/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

2008

5

Tính toán các thông số sóng vượt đê

46-2009/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

2009

6

Nghiên cứu tính toán hệ thống neo bến phao tầu 50.000DWT dạng 4 phao neo

114-2010/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

2010

7

Tính ổn định dàn bán chìm ở trạng thái nổi tự do

86-2011/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

2011

8

Nghiên cứu bài toán ổn định tĩnh của cẩu nổi ở trạng thái cẩu hàng

83-2013/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

2013

9

Nghiên cứu xử lý kết quả tính toán các đặc trưng thủy động lực học của công trình nổi từ phần mềm Hydrostar bằng MATLAB

72-2014/KHXD

Nguyễn Quốc Hòa

2014

10