Đề tài nghiên cứu Cấp Bộ

STT

TÊN ĐỀ TÀI

MÁ SỐ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

NĂM

1 Nghiên cứu tính toán lực cản tàu chạy nhanh B2001-34-09 Nguyễn Quốc Hòa 2001

2

Nghiên cứu ứng dụng nguyên lý trọng lực để xây dựng các công trình biển trọng lực (CTBTL) loại nhỏ bằng bê tông cốt thép trong điều kiện Việt Nam

B2003-34-48

Đinh Quang Cường

2003

3

Nghiên cứu xây dựng các công trình biển trọng lực bê tông để đỡ các đèn biển phù hợp điều kiện thực tế ở ven và trên các đảo bán chìm thuộc Trường Sa

B2007-03-29TĐ

Đinh Quang Cường

2007

4

Nghiên cứu tác động của sóng biển bậc cao lên công trình biển (CTB) nổi

B2009-03-51

Nguyễn Quốc Hòa 2009

5

 

 

   

6

 

 

   

7

 

 

   

8

 

 

   

9

 

 

   

10

 

 

   

11