Đề tài KHCN cấp Nhà nước SPQG02b.01-01 (2015-2018)

Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước: "Nghiên cứu tính toán, xây dựng quy trình thiết kế cơ sở cho giàn khoan tự nâng 400ft", ký hiệu  SPQG02b.01-01, thuộc dự án khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu thiết kế cơ sở, chi tiết, công nghệ chế tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng ở độ sâu 400ft phù hợp với điều kiện Việt Nam và nghiên cứu phát triển, hoán cải giàn khoan dầu khí di động phục vụ kinh tế biển, an ninh quốc phòng”, Mã số SPQG02b.01.

Chủ nhiệm đề tài nhánh: PGS. TS. Đinh Quang Cường

Năm thực hiện: 2015-2018

Các kết quả chính: Kết quả của SPQG02b.01-01 đã được thẩm định quốc tế và áp dụng vào giàn khoan tự nâng TAMDAO 05. Hiện giàn khoan tự nâng TAMDAO 05 đang hoạt động tốt. Đề tài đã góp phần đào tạo nhiều thạc sĩ và cung cấp tài liệu phục vụ đào tạo 02 tiến sĩ. Các kết quả của đề tài đã được công bố nhiều trên các tạp chí quốc tế SCOPUS và các tạp chí khoa học công nghệ uy tín. Đề tài cũng đã đăng ký và được cấp 02 bản quyền tác giả, bao gồm: bản quyền “Phần mềm tính toán phổ động đất cho kết cấu giàn khoan tự nâng” và bản quyền “Bài viết về thiết kế cơ sở, tính toán tổng thể hệ thống kết cấu giàn khoan tự nâng”. Kết quả nghiên cứu của SPQG02b.01-01 đã được biên tập và xuất bản thành sách chuyên khảo “Tính toán tổng thể hệ thống kết cấu công trình giàn khoan tự nâng”.

Hình 1. Mô hình tính toán các kết cấu giàn khoan tự nâng 400ft TAMDAO 05

Hình 2. Một trong số các báo cáo của Đề tài KHCN cấp nhà nước SPQG02b.01-01