Nhánh dự án KHCN cấp Nhà nước ĐTB 11.4 - GĐ2 (2016-2019)

Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước: "Nghiên cứu chống ăn mòn và xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng quy trình khảo sát, duy tu bảo dưỡng các công trình quốc phòng tại vùng biển Trường sa và DKI", ký hiệu  ĐTB 11.4-GĐ2, là một dự án nhánh thuộc Dự án Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước "Điều tra cơ bản, nghiên cứu xây dựng cơ sở quan trắc và công nghệ xử lý các yếu tố tự nhiên tác động lên công trình ở các vùng biển phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và tăng cường quốc phòng an ninh trên biển và thềm lục địa Việt Nam”. Giai đoạn 2 (2016 - 2019), ký hiệu ĐTB 11 - GĐ2, thuộc Đề án 47 của Nhà nước, do Bộ Quốc phòng chủ trì.

Chủ nhiệm dự án nhánh: PGS. TS. Đinh Quang Cường

Năm thực hiện: 2016-2019

Các kết quả chính: ĐTB 11.4 - GĐ2, tiếp tục thực hiện các nghiên cứu của ĐTB 11.4 (2008-2011). Kết quả của ĐTB 11.4 - GĐ2 đã góp phần ban hành nhiều TCVN, TCCS phục vụ thiết kế và sửa chữa các công trình biển trên thềm lục địa Việt Nam và tại khu vực Trường Sa và DKI.  Đề tài đã đi sâu nghiên cứu lan truyền sóng qua các đảo san hô ngầm dùng mô hình vật lý trong máng sóng. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được chuyển giao và ứng dụng để đảm bảo an toàn cho các công trình DKI. Các kết quả nghiên cứu trên mô hình vật lý đã được công bố quốc tế trên các tạp chí SCOPUS và SCIE. Đề tài đã góp phần đào tạo nhiều thạc sĩ và cung cấp tài liệu phục vụ các luận án tiến sĩ.

Hình 1. Đoàn công tác ra đảo Trường Sa Lớn khảo sát thực trạng các mẫu thí nghiệm

Hình 2. Thí nghiệm mô hình sóng lan truyền qua đảo ngầm trong máng sóng

Hình 3. Các báo cáo kết quả Nhánh dự án